Vedtægter

Læs om klubbens vedtægter,
Generalforsamling osv.

§ 1Navn og hjemsted
1.1Klubbens navn er Amager Motocross Klub forkortet til AMcK.
1.2Klubbens hjemsteds kommune er København.
§ 2Formål
2.1Klubbens formål er, at give medlemmerne en sund og god fritidsinteresse, samt arbejde for bedre forståelse for sporten og det sociale kammeratskab medlemmerne imellem
§ 3Tilhørsforhold
3.1Klubben er tilsluttet DMU (Danmarks Motor Union) som er et specialforbund under DIF (Danmarks Idrætsforbund) og er underlagt DMU?s og DIF?s love og bestemmelser.
§ 4Hæftelser
4.1Klubben hæfter med hele sin formue for opfyldelse af de af klubbens påhvilede forpligtelser
4.2De enkelte medlemmer kan ikke gøres personligt ansvarlig for nogen af klubbens påhvilede forpligtelser
4.3Ved aftaler indgået af klubben forpligtes, henholdsvis berettiges, alene klubben.
4.4Intet medlem kan påføre klubben udgifter uden bestyrelsens godkendelse
§ 5Medlemskab
5.1.Alle kan optages som medlem, vi følger DMU`s regler for aldersgrænser for aktive kører. Er man under 18 år kræves samtykke fra forældre eller værge. Medlemskab er først gyldig, når kontingent til klubben er betalt.
5.1.1Klubben har 2 medlemstyper Kategori 1 og kategori 2 (sat efter DMU regler). Kun kategori 1 har stemmeret ved klubbens generalforsamling. Bortset fra stemmeretten er det klubbens bestyrelse der fastlægger, hvad de forskellige medlemskaber skal indeholde.
5.2Eksisterende DMU medlemmer samt nye medlemmer skal indmelde sig via DMU?s hjemmeside
5.3Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til klubbens formålsbestemmelser.
5.4Alle medlemmer bliver automatisk udmeldt pr 31.12 af klubben og DMU. Ved udmeldelse før 31.12 fortabes et hvert indbetalt beløb.
Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer pr. brev eller e-mail og med mindst en måneds varsel.
Ved udmeldelse skal licens(er), hvor AMcK er stamklub indleveres til kassereren.
5.5Bestyrelsen kan sanktionere medlemmer der efter bestyrelsens vurdering udviser krænkende adfærd, modarbejder eller på anden måde skader klubbens omdømme. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusion/karantæne. Betalt kontingent refunderes ikke ved eksklusion/karantæne.
5.5.1Medlemmer har ret til at forelægge sag om ekskludering på først kommende ordinære generalforsamling efter beslutning om eksklusion er truffet. Almindeligt flertal kan beslutte om medlem skal genoptages som medlem.
5.6Ved overtrædelse af DMU?s eller DIF?s love og bekendtgørelser kan bestyrelsen træffe beslutning om eksklusion af medlemmet.
5.7Hvis det kommer til bestyrelsens kendskab, at et medlem er I restance eller anden gæld til en anden klub, forening og/eller union, kan vedkommende medlem straks suspenderes som medlem, således at medlemmet ikke har nogle rettigheder i klubben så længe suspensionen er gældende.
Suspensionen kan ikke ophæves før forholdet er bragt I orden. Det indbetalte kontingent refunderes ikke for periode suspensionen løber. Bringes forholdet ikke i orden inden for 6 måneder efter suspensionens meddelelse til medlemmet, kan medlemmet ekskluderes uden mulighed for at indbringe afgørelsen for generalforsamlingen.
5.8Alle medlemmer, der har indløst DMU licens, er forpligtet til at udføre 3 arbejdsklip i et klubmedlemsår ? svarende til et kalenderår, jævnfør klubbens kontingentregler.
Ved indmeldelse efter 1.8 skal der blot udføres 1 arbejdsklip.
5.9Bestyrelsen, klubtrænere og træningsledere får automatisk tildelt 3 arbejdsklip.
5.10Ved manglende udførelse af arbejdsklip opkræves af kasserer med 500 kr. pr. arbejdsklip.
Indtil manglende arbejdsklip er betalt vil medlemmet blive sat i restance.
§ 6Kontingent
6.1Klubbens kontingent fastlægges for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
6.2Når et medlem er i restance skal restancen betales inden at medlemmet kan optages som medlem i klubben eller anden DMU klub.
§ 7Generalforsamling
7.1Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.
7.2Generalforsamlingen ledes af en på generalforsamlingen udpeget dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende generalforsamlingens lovlige indvarsling, sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultater. Stemmeafgivningen sker ved håndsoprækning, medmindre dirigenten eller et stemmeberettiget medlem kræver, at stemmeafgivningen skal ske skriftlig.
§ 8Ordinær generalforsamling
8.1Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i april, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved offentliggørelse på klubbens hjemmeside eller ved skriftlig meddelelse til medlemmerne som trykt eller elektronisk post.
8.2Forslag der ønskes forelagt til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
8.3Hvert medlem kan stemme med fuldmagt fra ET fraværende medlem. Forslag besluttes ved simpelt flertal.
8.4Kun kategori 1 medlemmer er stemmeberettiget ved generalforsamlingen. Personer under 18 år, har stemmeret ifølge deres forældre eller værge.
8.5Hvert stemmeberettiget medlem har en stemme.
8.6Dagsordenen skal omfatte:
- Valg af dirigent
- Valg af referent
- Bestyrelsens beretning
- Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse
- Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
- Fastsættelse af kontingent for det følgende år
- Valg af bestyrelsesmedlemmer (4 I lige år og 3 I ulige år)
- Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
- Valg af revisor og revisorsuppleant
- Behandling af indkomne forslag
- Eventuelt
8.7Ændring af klubbens vedtægter kræver tilslutning fra 2/3 af de afgivne stemmer og endvidere skal mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer være til stede.
8.7.1Hvis ændring af vedtægter ikke kan ændres I henhold til § 8.7 skal bestyrelsen indenfor for 2 måneder indkalde til ny generalforsamling med genfremsættelse af enslydende vedtægts ændring. ’ndring af vedtægterne kan ændres med tilslutning af 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til om 1/3 af klubbens stemmeberettigede stemmer er til stede.
§ 9Ekstraordinær generalforsamling
9.1.Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt stille krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen, med oplysning om det emne, der skal behandles.
§ 10Bestyrelsen
10.1.Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse, denne består af 7 medlemmer og 2 suppleanter, som vælges på den årlige generalforsamling.
10.2Bestyrelsen repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagende beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til lovene.
10.3Valg af formand, næstformand og kasserer er 2 årlige. Formanden vælges i ulige år og næstformand og kasserer i lige år.
10.4For den øvrige bestyrelse er valgperioden 2 årig, således at der hvert år er 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant på valg.
10.5Genvalg kan finde sted.
10.6Valg til bestyrelsen kan kun ske ved personligt fremmøde, eller ved fuldmagt.
10.7Bestyrelsen konstituerer sig snarest, dog senest 14 dage efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde, hvor forretningsordenen vedtages.
10.8Hvervet som kasserer, kan ikke forenes med hvervet som formand eller næstformand.
10.9Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden er til stede. I formandens frafald indtræder næstformanden i hans sted. Beslutninger vedtages ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende.
10.10Udtræder et eller flere bestyrelsesmedlemmer i løbet af året, indtræder suppleanterne på de ledige poster indtil først kommende generalforsamling.
Ved længere tids fravær af et eller flere bestyrelsesmedlemmer, kan bestyrelsen vælge at lade suppleanterne indtræde på de ledige poster.
10.11Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret.
§ 11Tegningsregel
11.1Klubben tegnes af formanden eller næstformanden I forening med 2 andre bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen kan godkende at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bankkonti hver for sig.
§ 12Regnskab og regnskabsår
12.1Klubbens regnskabsår og kontingentperiode går fra 1/1 til 31/12.
12.2Driftsregnskab, status og inventar optegnelse forelægges den ordinær generalforsamling til godkendelse og skal være forsynes med revisor påtegning.
12.3Revisor og revisorsuppleant vælges på Generalforsamlingen, disse kan ikke være medlem af Bestyrelsen, og vælges for et år ad gangen.
12.4Driftsregnskab og status bekendtgøres for klubbens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
§ 13Opløsning
13.1Bestemmelse om klubben opløsning, kan kun tages på en ekstraordinær generalforsamling. Til denne beslutning kræves, at mindst 1/2 af klubbens medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
13.2Ved klubbens opløsning tilfalder eventuelle likvide midler almennyttige formål.
§ 14Ikrafttrædelse
14.1Disse vedtægters ikrafttrædelsesdato er den 25. 10. 2017 efter afholdelse af klubbens ekstraordinære generalforsamling.

Ændring af paragraf 8.6 vedtaget på ekstra ordinær generalforsamling 8.12.2018.
Ændring af paragraf 8.1 og 12.1 vedtaget på ekstra ordinær generalforsamling 9.12.2019.
Ændring af paragraf 5.5 vedtaget på ordinær generalforsamling 6.4.2022.
Ændring af paragraf 12.1 og 13.2 samt ny paragraf 4.4 vedtaget på ekstra ordinær generalforsamling 7. juni 2023.

©2024 AMCK. Design, Udvikling & Hosting af WURK

Log in with your credentials

Forgot your details?